Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост (кабинети – за извършване на медицинска дейност, клинични изпитвания и на учебна дейност)

20.10.2022

Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“

20.10.2022

Столична община открива публично оповестен конкурс № 5-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в район „Възраждане“, бул. „Димитър Петков“ № 115

17.10.2022

Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сградата на 88-мо СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Димитър Попниколов“ № 7, за зъболекарски кабинет

17.10.2022

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“, находящи се в землищата на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрачене и с. Чепинци“

14.10.2022

„Метрополитен” ЕАД– Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

14.10.2022

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, м. ’’Разсадника" – "Коньовица”, кв. 100, представляващ незастроен поземлен имот, със специфично конкурсно условие – за търговска, складова дейност

13.10.2022

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 13, пл. № 134, м. Факултета, представляващ незастроен поземлен имот, със специфично конкурсно условие – за спорт, отдих и културни дейности

13.10.2022

„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения, представляващи кафене и сервизни помещения, част от имот, находящ се в сутерена на сградата на ХХХ-то ДКЦ, кота-3, западна фасада на бл. В, CO – район „Връбница“, ж.к. „Обеля“-2, ул. 108-ма

12.10.2022

Район „Люлин“ обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени, публична общинска собственос,т за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки

12.10.2022