„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Симеоново” и „Сребърна”

08.09.2023

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на Дружеството

07.09.2023

Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 6-СО-2023 г. за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост

07.09.2023

Район "Връбница" обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 140. СУ „Иван Богоров”

05.09.2023

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 74. СУ „Гоце Делчев“

05.09.2023

"ДКЦ XIV – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на пет помещения – кабинети, находящи се на първи етаж в сградата на Дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

05.09.2023

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за търговия, находящ се в с. Владая, ул. „Иван Шишманов“, със специфично конкурсно условие – магазин за хранителни стоки

04.09.2023

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за обществено хранене – кафе-сладкарница, находящ се в с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 59, със специфично конкурсно условие – за кафе-сладкарница

04.09.2023

Район "Средец" обявява конкурс № 2/01.09. 2023 г. за отдаване под наем на обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо хранене – ученически бюфет в общинско училище, находящо се в сградата на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

01.09.2023

124. ОУ „Васил Левски", район „Подуяне“, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо бюфетно хранене в 124. ОУ „Васил Левски“

01.09.2023