„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящи се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава“ № 2, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, за разполагане на мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед и машина за вода и напитки

19.05.2023

Район „Оборище“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – тоалетна, с идентификатор 68134.405.115.1.17, с площ от 21,53 кв. м., намиращ се в пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“ с идентификатор 68134.405.115.1, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“

19.05.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

19.05.2023

145. ОУ „Симеон Радев“, район "Младост", обявява конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене в 145. ОУ „Симеон Радев“, за срок от 5 (пет) години

17.05.2023

Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем на територията на „Зоологическа градина – София“, в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, за поставяне на мобилни съоръжения с условие: за продажба на ядки, захарен памук и сладолед

15.05.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

15.05.2023

Район „Изгрев“ обявява публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Изгрев“, със специфично конкурсно предназначение –​​​​​​​ за детска занималня

15.05.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството - помещение с предназначение ведомствен бюфет

12.05.2023

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на два броя павилиони, всеки от тях с площ 17,00 кв.м., с предназначение-кафе със санитарен възел и охрана в поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се в местност ж.к. Овча купел

12.05.2023

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обект, състоящ се от помещения, находащ се на 1-ви етаж в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД

12.05.2023