Район „Надежда“ обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти за поставяне на преместваеми обекти

08.11.2022

„Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ в гр.София, район Овча купел, ул. „Монтевидео“ № 21

07.11.2022

Район „Илинден“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен, публична общинска собственост, с площ от 18,00 (осемнадесет) кв. м, представляващ част от улична регулация от о.т. 2 до о.т. 111, на бул. „Сливница“, м. „Западен парк“ на територията на CO – район „Илинден“, за разполагане на преместваем обект за търговска дейност – павилион на тротоар в улична регулация

07.11.2022

Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с площ от 50,00 кв. м, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, с условие – за културна и обществена дейност

07.11.2022

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: "Свободна площ от 300 кв. м в приземния етаж на административната сграда на АП "Дружба" с предназначение – склад"

04.11.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения със застроена площ от 106,00 кв. м, представляващо част от мазе, намиращо се в самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.1055.1 – „Административна сграда – кметство с. Мрамор"

04.11.2022

Район "Изгрев" удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 07.11.2022 г. до 17:00 ч. на 21.11.2022 г., срока за подаване на оферти, респективно срока за закупуване на конкурсна документация, за Конкурс „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“

02.11.2022

Район „Лозенец“ удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от терен – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27

02.11.2022

86. ОУ „Свети Климент Охридски” обявява удължаване с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурса за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

31.10.2022

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от сграда – частна общинска собственост, представляваща самостоятелен обект заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в ж.к. „Света Троица“, бл. 306, ет. 1, с конкурсно условие: за културна и обществена дейност

31.10.2022