„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с предназначение: за социални дейности и за заведение за бързо хранене, кафе

18.11.2022

"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс за № 03-НТД/2022 г. за отдаване под наем на 4 броя павилиони, разположени на ул. "Щросмайер", пред блок № 370

18.11.2022

Район „Илинден“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, находяща се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”, бл. 145В, вх. Б, ет. 1, с условие: за офис

18.11.2022

Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 календарни дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“, с условие – за открит склад

16.11.2022

Район „Люлин” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445 с площ 3 120 кв. м., за който е отреден УПИ V 115,112,120,358 - за бензиностанция

14.11.2022

Район "Студентски" обявява конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост със специфично конкурсно условие - разполагане на автомат за топли напитки

14.11.2022

Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие: зa временeн открит паркинг

10.11.2022

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 64,10 кв. м, представляващо част от обслужваща сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, р-н "Средец", Спортен комплекс парк „Борисова градина“ и недвижим имот с площ от 1850 кв. м, съставляващ реална част от УПИ I, с идентификатор 68134.2824.2429, с обща площ от 3 832 кв. м, находящ се...

10.11.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за: „Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, за осъществяване на реклама“

09.11.2022

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно: Кабинети, намиращи се в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД

09.11.2022