Район "Средец" обявява публичeн конкурс № 4/22.11.2022 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за ученическо хранене – бюфет, разположено в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II”

22.11.2022

Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - публична общинска собственост с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” №18

22.11.2022

„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда (многофамилна жилищна сграда) – магазин, състоящ се от две нива, с площ 143 кв. м, находящ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Яворец“ № 5

22.11.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на три броя помещения за козметично студио

22.11.2022

„ДКЦ VIII – София" ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

21.11.2022

Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24 и кабинет № 36, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар

21.11.2022

Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 8-СО-2022 за продажба на правото на собственост

21.11.2022

Район “Овча купел” обявява удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни за подаване на оферти относно търга за зъболекарски кабинет: помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“

18.11.2022

Район „Илинден“ обявява публично опо­вестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собст­веност, представляващ самостоятелен обект в сграда, находяща се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх. А, ет. 1 (партер), МАГАЗИН № 1, със специфично конкурсно условие: за търговска дейност

18.11.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терен, сгради и помещения

18.11.2022