Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – помещение със застроена площ, разположена в поземлен имот в с. Волуяк, със специфично конкурсно условие – за стопанска дейност

02.12.2022

Район „Илинден“ обявява конкурсната процедура за отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост, представляваща самостоятелен обект, находящо се в ж.к. „Света Троица“, бл. 306, ет. 1, обект № 101, със специфично конкурсно условие – за културна и обществена дейност

01.12.2022

Район “Нови Искър” удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи от ОПФ на район “Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрачене и с. Чепинци“

01.12.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – „Студентски град“, „Сребърна“, „Бъкстон“, „Драгалевци“ и дървени халета зад ИСК на УНСС

01.12.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Павлово“, „Подход към Технически университет“ и в район „Студентски“

01.12.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – “Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

01.12.2022

Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда, ж.к. "Надежда - 3 част", ул. „Георги Войтех“ и ул. „Леви Искър“, до 17:00 ч. на 15.12.2022 г..

30.11.2022

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (кабинети), срокът за подаване на офертите за тези кабинети ще бъде продължен, съгласно заповедта за откриване на конкурса до 12:00 ч. на 16.12.2022 г.

30.11.2022

Столична община обявява търг с явно наддаване № 7-СО-2022 г. за продажба на движими вещи – отпадък с код 19 12 02 – черни метали (в това число: дебело желязо, тънко желязо и чугун), съхраняван от „Софекострой“ ЕАД

28.11.2022

Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години или до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие на части от имот – публична общинска собственост, представляващи 3 (три) броя самостоятелни складови помещения, находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут (сграда) на територията на район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“

25.11.2022