Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Оборище“, представляващи 6 (шест) броя магазини с №№ 2, 3, 4, 6, 11,12, за извършване на търговска дейност, с ползване на общо санитарно помещение"

12.12.2022

Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1201.40.2.92, със застроена площ от 136,45 кв. м, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата

12.12.2022

„ЛОЗАНА” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

09.12.2022

Район „Връбница” обявява изменение срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс по обява от 28.11.2022 г., на р-н „Връбница“ – СО: "Обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – помещение със застроена площ (ЗП) от 25,50 кв. м, на втория етаж в административна делова сграда"

09.12.2022

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба”, с площ 487 кв. м, и вътрешна стая за операторите, с площ 16 кв. м, в цялост обект с обща площ 503 кв. м, за сервизна дейност“

07.12.2022

„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

07.12.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси,за осъществяване на реклама

05.12.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

05.12.2022

Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс за отаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, представляващ стопански обект, намиращ се на бул. „Ситняково“ № 30 (ъгъла с ул. „Русалка“), със специфично конкурсно условие – за търговска дейност

05.12.2022

Район „Надежда" обявява удължаване на срока за приемане на документи относно конкурса за отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвиденото по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години, на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. София, СО – район „Надежда"

02.12.2022