Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, помещение, представляващо магазин № 1, находящ се в бл. 525, вх. А, ет. 1, ж.к. „Връбница-1“

20.12.2022

Район „Илинден“ отдава под наем недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид. ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх. А, ет. 1, МАГАЗИН № 1, кв. 8, м. „Разсадника - Бежанци“ - 2001

20.12.2022

„Столичен aвтотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на „Кафе” в административната сграда на АП ”Дружба”, ул. „Kап. Л. Кондаков” № 7, с обща площ 90 кв. м, за срок от три години, за търговска дейност”

19.12.2022

2. СУ „Акад. Ем. Станев“ обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот (в сградата му) – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 2432/03.02.2012 г., находящ се на територията на СО – р-н "Витоша", кв. „Павлово" – "Бъкстон“, ул. „Ген. Суворов“ № 36

15.12.2022

Район „Люлин” обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на офертни предложения и участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, ведно с построената в имота сграда – бензиностанция, находящ се в ж.к. “Люлин-10 м.р.“, бул. “Д-р Петър Дертлиев“

15.12.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващо помещение със застроена площ от 15,70 кв. м, на партерния етаж – Ниво I, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1 – за деловодна и административна дейност, СО – кметство с. Мрамор, с условие – за логопедичен кабинет

13.12.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, ПИ с идентификатор 68134.2821.8, с площ от 320 кв. м. по КККР на гр. София, район „Връбница“, с условие – за открит склад

13.12.2022

Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3267 с площ от 1 217 кв.м., за построяване на жилищна сграда

12.12.2022

Подадено заявление за конкурс № 11-СО-2022 г. на Столична община

12.12.2022

Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти (терени), публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти

12.12.2022