"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот (обект), на 1. етаж в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8

10.01.2023

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот, публична общинска собственост, с предназначение за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“

10.01.2023

„ДКЦ XV – София” ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател за следните обекти – недвижими имоти

10.01.2023

„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, помещение, намиращо се на първия етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XXII – София” ЕООД

06.01.2023

"Спортна София – 2000" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа, находящ се в гр. София, местност Алеко, парк „Витоша”

29.12.2022

Район "Кремиковци" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, собственост на Столична община, предоставени за управление на общински училища, които се намират в училищни сгради и/или прилежащите им площи

23.12.2022

Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-153/13.12.2022 г. на кмета на СO за отчуждаване на ПИ, попадащ в обхвата на обект: „Отчуждаване на идеални части от имот и прилагане на регулацията от о.т. 177 до о.т. 179, кв. 7Б, м. „Дружба-2 – 2. част", за осигуряване на достъп до УПИ XXIV-1445, кв. 7а, ж.к. „Дружба 2 – 2. част", район „Искър"

22.12.2022

Столична община обявява търг с явно наддаване № 9-СО-2022 г. за Прехвърляне право на собственост върху движими вещи – отпадъци

22.12.2022

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение за аптека, находяща се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“

22.12.2022

Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо обособено помещение, находящо се в сграда на 144. СУ „Народни будители“, СО – район „Младост“, гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Бъднина“ № 1

21.12.2022