Район „Връбница” обявява конкурс като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса (обява от 12.12.2022 г., на район „Връбница“ за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 68134.2821.8) с условие: за открит склад

17.01.2023

Район „Връбница” обявява конкурс като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса (обява от 12.12.2022 г. на район „Връбница“ за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост), с условие: за логопедичен кабинет

17.01.2023

Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се район “Красна поляна”, м. НПЗ “Средец”, УПИ II, кв. 2, бул. ”Н. Мушанов” № 147, представляващ помещение за склад

16.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството (терен), част от поземлен имот – за топлоенергийно производство на входа на ТР „София”

16.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството (сграда), с предназначение – за автосервиз

16.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД – част от северен технологичен комин 120 м, от кота +74,11 до кота +77,00, за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронносъобщителни услуги

16.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД – едноетажна постройка и прилежащ към нея незастроен терен

16.01.2023

Район „Оборище“ удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 6 (шест) броя магазини за извършване на търговска дейност, с ползване на общо санитарно помещение, находящи се в пешеходения подлез на бул. „Ситняково“

16.01.2023

”Метрополитен” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

16.01.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на сграда за търговия (ресторант – пицария), находяща се в район „Слатина“, бул. "Шипченски проход"

13.01.2023