Район „Младост“ обявява удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем, оповестен с обява от 21.12.2022 г. на район „Младост“, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо обособено помещение в сграда на 144. СУ „Народни будители“ СО – гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Бъднина“ № 1, с предназначение „ученическа книжарница“

25.01.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващо помещение – магазин № 7, със специфично конкурсно условие – за стопанска дейност

24.01.2023

Столичната община открива публично оповестен конкурс № 1-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

24.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на актив – поземлен имот, заедно с прилежащите му части, находящ се в гр. Нови Искър, кв. „Курило“

23.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на актив, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД

23.01.2023

Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, помещение, представляващо магазин № 1, находящ се в бл. 525, вх. А, ет. 1, с конкурсно условие – за стопанска дейност

23.01.2023

Район „Кремиковци“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на първи етаж от двуетажна сграда – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие: за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

23.01.2023

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост със специфично конкурсно условие: за складов обект

23.01.2023

„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност – банкови услуги (поставяне на устройство – банкомат)

23.01.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ терен, находящ се на ул. „Връх Манчо“, пред бл. 3Б, вх. В, който е част от поземлен имот, със специфично конкурсно условие – за поставяне на метална стълба пред търговски обект

20.01.2023