„Пазари Запад“ ЕАД обявява конкурс № 01-НТД/2023 г. за отдаване под наем на 2 (два) броя павилиони, разположени на ул. "Йосиф Щросмайер", пред блок № 370

01.06.2023

Район „Подуяне” удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурса за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО, за извършване на търговска дейност

01.06.2023

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от имоти – публична общинска собственост, за организиране на столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Надежда“

01.06.2023

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на нежилищен недвижим имот, едноетажна сграда, за търговия – частна общинска собственост, находяща се на територията на с. Мировяне, район „Нови Искър“

30.05.2023

Район „Панчарево“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 10,60 кв. м, с конкурсно условие – за магазин за детски стоки

26.05.2023

МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, находящ се в блок 6, ет. 4 на лечебното заведение, с адрес: Гр. София, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67-А, за извършване на медицинска дейност, неконкурираща медицинските дейности на МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД

25.05.2023

МБАЛ „Княгиня Клементина”– София ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, състоящ се от две помещения, на първи етаж на сградата – за извършване на изследвания с ЯМР

23.05.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект за обществено хранене, със застроена площ (ЗП) от 165,00 кв. м​​​​​​​, находящо се в с. Мрамор

23.05.2023

Район "Лозенец" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема № 6 от главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина – София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв. 1, м. „Зоопарк“

22.05.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.1055.1.6 със застроена площ (ЗП) от 51,10 кв. м, по KKКР на с. Мрамор, с конкурсно условие – за аптека

22.05.2023