"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 2 (два) обекта – паркинги

06.04.2022

Район „Лозенец“ открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, разположени в сградата на 35. СЕУ „Добри Войников“, с адрес: гр. София, ул. „Добри Войников“ № 16, както следва: за ученическо столово и бюфетно хранене

04.04.2022

Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 (пет) години или до предприемане на действия за реализиране на ПУП на недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение – временен открит паркинг

01.04.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда, с площ от 116 кв. м

01.04.2022

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2022 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“

30.03.2022

Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет. 3, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги – „За стоматологичен кабинет“

29.03.2022

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на Общинската част от сграда – частна общинска собственост, с обща разгъната площ от 157,96 кв. м, с предназначение – за търговска дейност и офис, с административен адрес: район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 263

28.03.2022

„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност, предоставен и за управление на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

28.03.2022

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството

25.03.2022

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район "Надежда", кв. "Требич", ул. “Латин Колев“ № 29, представляваща помещения (кабинет и чакалня)

24.03.2022