“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на дружеството, за осъществяване на реклама

13.07.2022

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение (бърза закуска – кафе), кабинет № 22, кабинет № 27 и кабинет № 42А за извършване на медицинска дейност

13.07.2022

Район "Витоша" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ едноетажна сграда (бирария „Елените“), находяща се в Природен парк „Витоша“, местност Златните мостове със специфично конкурсно условие – заведение за бързо хранене – „фаст-фууд“

11.07.2022

„Втора МБАЛ – София” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност, предоставен и за управление на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, с предназначение за извършване на търговска дейност

10.07.2022

Район "Триадица" обявява удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни във връзка с конкурс, с предмет: "Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна сграда на Първа стоматологична поликлиника (Дентален център)" – кабинети

05.07.2022

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, находяща се на територията на район „Нови Искър“ – с. Войнеговци“

05.07.2022

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“

04.07.2022

„Метрополитен” ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

01.07.2022

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение № 12.3, находящо се в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8

01.07.2022

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на представляващ реална част от УПИ, в кв. 80, парцел ГХ, находящ се в гр. София, р-н "Студентски", ул. „Иван Багрянов”, за разполагане на преместваеми съоръжения (маси и столове)

28.06.2022