Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост

03.08.2022

„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот (незастроен терен), находящ се в р-н “Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов” със специфично предназначение: за детска площадка, преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони), временен открит паркинг, площадка за автомивка с монтаж на инсталации, съоръжения и уредби

03.08.2022

Столична община обявява конкурс № 12-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район "Възраждане", ул. "Осогово" № 33

01.08.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

28.07.2022

Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 113. СУ „Сава Филаретов“, бул. „Тодор Александров“ № 177, с предназначение – сграда за образование (училище)

27.07.2022

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

22.07.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офис, подземен гараж и павилион

22.07.2022

Район „Витоша“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда – работилница, находящ се на ул. „Симеон Радев“ № 31", специфично конкурсно условие: за производствена и търговска дейност

21.07.2022

Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост - терен и прилежащи сгради със специфично конкурсно условие: за детски център с игрище за минифутбол

20.07.2022

Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост

15.07.2022