„Метрополитен” ЕАД– Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

14.10.2022

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, м. ’’Разсадника" – "Коньовица”, кв. 100, представляващ незастроен поземлен имот, със специфично конкурсно условие – за търговска, складова дейност

13.10.2022

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 13, пл. № 134, м. Факултета, представляващ незастроен поземлен имот, със специфично конкурсно условие – за спорт, отдих и културни дейности

13.10.2022

„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения, представляващи кафене и сервизни помещения, част от имот, находящ се в сутерена на сградата на ХХХ-то ДКЦ, кота-3, западна фасада на бл. В, CO – район „Връбница“, ж.к. „Обеля“-2, ул. 108-ма

12.10.2022

Район „Люлин“ обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени, публична общинска собственос,т за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки

12.10.2022

Район „Сердика“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, представляващ терен със специфично предназначение: за открит склад

12.10.2022

Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – пубична общинска собственост, находящ се на бул. ’’Александър Стамболийски” № 186, м. ’’Разсадника – Бежанци”, кв. 56, представляващ част от четириетажна сграда, със специфично конкурсно условие – за медицински център и клинична лаборатория

11.10.2022

Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет. 2, със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

10.10.2022

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – София

05.10.2022

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на магазин с площ 13,00 кв. м, представляващ сграда, находяща се в в кв. "Враждебна“, бул. „Ботевградско шосе“, частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие: обект за търговия с нехранителни стоки

04.10.2022