Район „Сердика“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район ,,Сердика”, за срок до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план

28.08.2023

Район "Люлин" обявява конкурс за общински имоти по обособени позиции

28.08.2023

Столична община открива публично оповестен конкурс № 14-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

25.08.2023

Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1112.56 по КККР, находящ се в м.”Барите - 2 част”

25.08.2023

Район „Красна поляна” удължава срока за подаване на оферти до 12.09.2023 г. на конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 17. СУ „Дамян Груев”

25.08.2023

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, за образователна дейност на частни училища и детски градини

25.08.2023

Район "Илинден" обявява конкурс за отдаване под наем на общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10 със специфично конкурсно условие - за търговска дейност и офиси

25.08.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

25.08.2023

Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи по публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот /терени/ - частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 18

24.08.2023

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, помещение с предназначение за склад, находящо се в административна сграда – кметство с. Световрачене“

24.08.2023