„Пазари-Възраждане“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

01.09.2023

Район „Средец“ обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо хранене – ученически стол и ученически бюфет в сградата на в 6. ОУ „Граф Н. П. Игнатиев”

31.08.2023

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок до вземане на решение от компетентните органи за реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ул. „Ген. Никола Жеков“ № 8 – 10

31.08.2023

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 146. ОУ „Патриарх Евтимий“

31.08.2023

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на терен, частна общинска собственост, включваща в себе си покрита площ – 24,00 кв. м, и открита площ – 16,00 кв. м, с предназначение – разполагане на 1 брой преместваемо съоръжение по индивидуален проект, находящо се на територията на район „Илинден“

31.08.2023

Район "Надежда" удължава срока за приемане на документи за отдаване под наем за срок от 5 години на част, представляваща терен № 1 от имот – частна общинска собственост, както и за срок до 5 г. до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план на части, представляващи терен № 5, терен № 6, терен № 8, терен № 9 и терен № 14 от имоти – публична общинска собственост

30.08.2023

Район „Илинден“ обявява конкурс за самостоятелен обект в сграда с площ от 23,71 кв. м, находящ се в ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх. А, ет. 1 (партер), магазин № 1

30.08.2023

Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот (терени) – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по схема № 6 за поставяне на преместваеми обекти

30.08.2023

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) г., на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1107.329 по КККР, с площ от 488,00 кв. м, находящ се в м. НПЗ “Средец”, ул. ”Уста Генчо” № 38

29.08.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на Терен с площ от 1150 кв. м, представляващ част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.2822.3079 и част от ПИ с идентификатор 68134.2821.2576 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница"

29.08.2023