Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 6-СО-2023 г. за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост

07.09.2023

Район "Връбница" обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 140. СУ „Иван Богоров”

05.09.2023

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 74. СУ „Гоце Делчев“

05.09.2023

"ДКЦ XIV – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на пет помещения – кабинети, находящи се на първи етаж в сградата на Дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

05.09.2023

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за търговия, находящ се в с. Владая, ул. „Иван Шишманов“, със специфично конкурсно условие – магазин за хранителни стоки

04.09.2023

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за обществено хранене – кафе-сладкарница, находящ се в с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 59, със специфично конкурсно условие – за кафе-сладкарница

04.09.2023

124. ОУ „Васил Левски", район „Подуяне“, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо бюфетно хранене в 124. ОУ „Васил Левски“

01.09.2023

Район „Оборище“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ Кабинет № 11, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа (WC, коридори, регистратура и склад – охрана), с предназначение за медико-социални дейности

01.09.2023

Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи за конкурс за отдаване под наем за срок до вземане на решение на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години, на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, р-н „Надежда-2“, между бл. 238 и бл. 237, представляващ помещение към трафопост

01.09.2023

Район "Илинден" обявява конкурс за отдаване под наем на част от терен с площ от 24,00 кв. м, представляващ част от УПИ II-за озеленяване, квартал 41, м. ж.к. "Разсадника – Бежанци“ – 2001, на територията на р-н „Илинден”, за разполагане на преместваем обект – павилион № 3 и 4 (обединени) и част от терен с площ от 12,00 кв. м за разполагане на преместваем обект – павилион № 5

01.09.2023