Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Герман, ул. “Патриарх Герман“, представляващи обособена част с площ 38.63 кв. м от самостоятелен обект, със специфично конкурсно условие „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

13.09.2023

106. ОУ „Григорий Цамблак“, район „Подуяне“, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо бюфетно хранене в 106. ОУ „Григорий Цамблак“

11.09.2023

„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения

08.09.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг

08.09.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, складове), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“ и „Сребърна“

08.09.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Сребърна“ и в район „Студентски“

08.09.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Симеоново” и „Сребърна”

08.09.2023

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на Дружеството

07.09.2023

Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 6-СО-2023 г. за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост

07.09.2023

Район "Връбница" обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 140. СУ „Иван Богоров”

05.09.2023