Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – р-н „Сердика“, с предназначение: център за работа с деца и младежи

26.09.2023

Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – р-н „Сердика“, с предназначение: за открит склад

26.09.2023

Район „Нови Искър“ удължава срока за подаване на офертни предложения във връзка с конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, помещение с предназначение за склад, находящо се в административна сграда – кметство с. Световрачене, район „Нови Искър“

26.09.2023

Район „Люлин“ удължава срока за участие в конкурс за отдаване под наем за 3 години на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. София, ж.к. „Люлин-6 м.р.“, ул. „Полк. Никола Попов“ № 4, в сградата на 27. СУ „Акад. Георги Караславов“

25.09.2023

Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 8-СО-2023 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Красна поляна“, ул. „Дръстър“, м. „Факултета“, кв. 64

25.09.2023

Столична община обявява търг № 7-СО-2023 г. с явно наддаване за продажба на движими вещи – компост, получени в резултат от дейности по третиране на зелени отпадъци в Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“

25.09.2023

Район „Нови Искър“ обявява конкурс, с предмет: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обособена част от едноетажна сграда, находяща се на територията на с. Кубратово, район „Нови Искър“

25.09.2023

„Топлофикация София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив на Дружеството – апартамент № 70, находящ се в гр. София, р-н "Сердика", ул. "202", бл. 4, вх. Д, ет. 1

21.09.2023

124. ОУ „Васил Левски, район „Подуяне“, удължава с 15 (петнадесет) дни срока за приемане на оферти за отдаване под наем на обект, част от недвижим имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо бюфетно хранене в 124. ОУ „Васил Левски" за срок от 5 (пет) години

18.09.2023

Район "Люлин" обявява конкурс за: „Отдаване под наем на части от имоти (терени), публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти – модулни павилиони по типов и индивидуален проект, за извършаване на търговска дейност, за срок от 5 (пет) години“

18.09.2023