“ДКЦ V – София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот (обект), находящ в сградата на „Диагностично–консултативен център V – София” ЕООД

06.10.2023

Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: рекламни позиции за монтаж на монитори с рекламно-информационно предназначение в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД

05.10.2023

Район „Красна поляна” удължава срокa за подаване на оферти за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1107.329 по КККР, с площ от 488,00 кв. м, находящ се в м. НПЗ “Средец”, ул. ”Уста Генчо” № 38, със специфично конкурсно условие – за паркинг

02.10.2023

"Топлофикация София" ЕАД обявява търг с тайно наддававане за отдаване под наем на активи – площи, находящи се на територията на "Топлофикация София" ЕАД, с предназначение монтаж, експлоатация и обслужване на самопродавни (самопродаващи) машини, представляващи част от капитала (имуществото) на "Топлофикация София" ЕАД

02.10.2023

Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот (терен) – частна общинска собственост, в кв. 6, ж.к. "Младост 3", с конкурсно условие: за продажба на бърза закуска и дребни пакетирани хранителни стоки

02.10.2023

Район „Илинден“ продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на Общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10 – частна общинска собственост, с предназначение – за търговска дейност и офиси

02.10.2023

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1377.1219, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, ул. „Народни будители“ № 2

29.09.2023

"Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

27.09.2023

Район "Искър" удължава срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 3 (три) части от терен – публична общинска собственост, с адрес: район „Искър“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18

27.09.2023

„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с предназначение: за микробиологична лаборатория, вендинг машина и магазин за ортопедични и др.п. продукти

27.09.2023