Район "Люлин" обявява конкурс за: "Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост – помещения, за срок от 5 (пет) години“

20.10.2023

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне на наематели на кабинети, находящи се в сградата на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17

19.10.2023

Район "Панчарево" продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Герман, ул. “Патриарх Герман“, с конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

18.10.2023

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на следните обекти, предназначени за ученически столове и бюфети за осъществяване на ученическо хранене

12.10.2023

„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, с предназначение: за заведение за бързо хранене, кафе

12.10.2023

Столична община открива търг № 9-СО-2023 г. с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

11.10.2023

51. СУ „Елисавета Багряна“, район „Красно село“, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово и бюфетно хранене в 51. СУ „Елисавета Багряна“

11.10.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване на 30 кв. м площ от северен технологичен комин за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронно-съобщителни услуги, на територията на ТР „София Изток”, гр. София, район "Искър", ул. „Димитър Пешев” № 6, представляващ част от капитала (имуществото) на „Топлофикация София” ЕАД

10.10.2023

"Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

09.10.2023

"Софийски имоти" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

06.10.2023