Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение: за фризьорски салон, находящ се на територията на с. Подгумер, район „Нови Искър“

31.01.2023

„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на два кабинета, находящи се в гр. София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

30.01.2023

Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот, находящ се в сутерена на част от сграда с идентификатор 68134.1500.2361.4 на 4. ОУ„Проф. Джон Атанасов“, с адрес на имота: гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“ – I ч., ул. „Тирана“ № 12

30.01.2023

Район „Младост“ обявява удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем, оповестен с обява от 21.12.2022 г. на район „Младост“, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо обособено помещение в сграда на 144. СУ „Народни будители“ СО – гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Бъднина“ № 1, с предназначение „ученическа книжарница“

25.01.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващо помещение – магазин № 7, със специфично конкурсно условие – за стопанска дейност

24.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на актив – поземлен имот, заедно с прилежащите му части, находящ се в гр. Нови Искър, кв. „Курило“

23.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на актив, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД

23.01.2023

Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, помещение, представляващо магазин № 1, находящ се в бл. 525, вх. А, ет. 1, с конкурсно условие – за стопанска дейност

23.01.2023

Район „Кремиковци“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на първи етаж от двуетажна сграда – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие: за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

23.01.2023

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост със специфично конкурсно условие: за складов обект

23.01.2023