„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Подход към Технически университет“, „Сребърна“, „Симеоново“, „Ситняково“, „Слатина“, „Бъкстон“ и в район „Студентски“

06.03.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

06.03.2023

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение: за фризьорски салон, находящ се на територията на с. Подгумер, район „Нови Искър“

06.03.2023

Район „Искър“ обявява удължаване на срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за фитнес зала

06.03.2023

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ обособена част от самостоятелен обект с идентификатор 22472.7301.103.1.3, с конкурсно условие – за стоматологичен кабинет

01.03.2023

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Площи с обща квадратура до 30 кв. м за поставяне на 9 бр. кафе автомати и 6 бр. вендинг машини в трите поделения на дружеството”, за срок от три години, за търговска дейност”

27.02.2023

Район „Връбница” обявява конкурс като изменя срока за закупуване и подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса, обявен с обява от 20.01.2023 г. на район „Връбница“, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. София, ул. „Връх Манчо“

23.02.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

23.02.2023

„ДКЦ XXIV – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, а именно: помещения в сградата на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен

22.02.2023

"Метрополитен“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособено място от покрива на административна сграда на „Метрополитен” ЕАД на ул. „Княз Борис I” № 121 за поставяне на съоръжение с ажурна светеща реклама“

20.02.2023