Район "Възраждане" обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на района, представляващи помещения за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене, за срок от три години

16.03.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството – част от северен технологичен комин 120 м, от кота +74,11 до кота +77,00 за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронносъобщителни услуги

14.03.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството – самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.206.106.1.119 – за търговска дейност

14.03.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, разположено в едноетажна сграда – „Битов комбинат“, с идентификатор 49206.2633.9139.1 със ЗП – 286 кв. м., находящ се в с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40

13.03.2023

Район "Триадица" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна сграда, със специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия

13.03.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, със застроена площ от 64,50 кв. м по КККР на с. Мрамор, с конкурсно условие – за пощенски услуги

07.03.2023

Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи на публично оповестен конкурс: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. София, СО – район „Надежда“, за разполагане на преместваеми обекти

07.03.2023

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена

06.03.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, складове), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град"

06.03.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Подход към Технически университет“, „Сребърна“, „Симеоново“, „Ситняково“, „Слатина“, „Бъкстон“ и в район „Студентски“

06.03.2023