„ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – помещение, находящо се на първия етаж в сградата на „ДКЦ XXX – София” в ж.к. "Обеля 2", ул. „Кривините", със специфично конкурсно условие – за изложбена зала

05.04.2023

„ДКЦ VІ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имот, собственост на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находящ се в гр. София, ул. “Коньовица“ № 65, разположен на първи етаж и представляващ част от сграда, със специфично конкурсно условие – за аптека

03.04.2023

Столична община обявява конкурс № 9-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

03.04.2023

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, стоматологичен кабинет и лаборатория, находящи се в двуетажна сграда – здравно заведение, с идентификатор 44063.6226.3543.1 в с. Лозен

03.04.2023

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Илинден“, попадащ в УПИ II от кв. 178, кв. "Гевгелийски – 1995 г.“, предназначение – временен открит охраняем паркинг

03.04.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

29.03.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на терен, включващ поземлени имоти – частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за открит склад

22.03.2023

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2023 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“

17.03.2023

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв. м, находящ се в гр. София, местност „Алеко”, парк „Витоша”

17.03.2023

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети в сграда, находяща се на ул. „Стефан и Велко“ № 2, град Бухово, със специфично конкурсно предназначение – за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури

17.03.2023