"ДКЦ 14 – София" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения, находящи се съответно в сутерена и на трети етаж в сградата на Дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

03.05.2023

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващи плувен басейн, в сграда с идентификатор 68134.4334.9406.2, заедно с прилежащи обслужващи помещения, находящи се на първия етаж на самостоятелен спортен комплекс в сградата на 88. СУ "Димитър Попниколов"

03.05.2023

”Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

28.04.2023

Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО, за извършване на търговска дейност

28.04.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда – помещение към трафопост, със застроена площ от 54 кв. м, с. Волуяк, район „Връбница“, с конкурсно условие – за стопанска дейност

27.04.2023

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на Дружеството – kонкурс 1 – ГО/2023 г.

24.04.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване пoд наем на сгради/помещения

19.04.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството

12.04.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот в с.  Мрамор, ул. „Васил Левски“  № 19, етаж 1, за пощенски услуги

11.04.2023

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот (една стая и обслужващо помещение) в ж.к. „Връбница-2“, бл. 635, за стопанска дейност

10.04.2023