Район „Оборище“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – тоалетна, с идентификатор 68134.405.115.1.17, с площ от 21,53 кв. м, намиращ се в пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“ с идентификатор 68134.405.115.1, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“

19.05.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

19.05.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

15.05.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството - помещение с предназначение ведомствен бюфет

12.05.2023

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на два броя павилиони, всеки от тях с площ 17,00 кв.м., с предназначение - кафе със санитарен възел и охрана в поземлен имот - частна общинска собственост

12.05.2023

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обект, състоящ се от помещения, находащ се на 1-ви етаж в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД

12.05.2023

Район "Панчарево" обявява продължение с 15 дни, считано от 11.05.2023 г. до 25.05.2023 г., на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за: "Отдаване под наем на лекарски кабинети и лаборатория, находящи се в двуетажна сграда – здравно заведение с идентификатор 44063.6226.3543.1 в с. Лозен"

11.05.2023

Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина-София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет „социални дейности” с обща площ 21,44 кв.м. за извършване на дейност, неконкурираща дейностите на лечебното заведение

09.05.2023

Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина-София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект „Кафе” с обща застроена площ от 125,98 кв.м.

09.05.2023

"ДКЦ 14 – София" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения, находящи се съответно в сутерена и на трети етаж в сградата на Дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

03.05.2023