Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 09.11.2023 г. до 24.11.2023 г., краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на лекарски кабинети – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“

09.11.2023

„Топлофикация София” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив – търговско помещение – част от трафопост, находящ се в кв. "Разсадника", до бл. 26, представляващ част от капитала (имуществото) на „Топлофикация София” ЕАД

08.11.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.206.106.1.122, находящ се в кв. "Борово", бл. 223а, с предназначение – за търговска дейност, с площ от 48,90 кв. м, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД

08.11.2023

„Топлофикация София” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив – търговско помещение, находящо се в ж.к. "Дианабад", бл. 26, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.803.1974.1.20, с площ от 66,88 кв. м, представляващ част от капитала (имуществото) на „Топлофикация София” ЕАД

08.11.2023

Район „Средец“ обявява конкурс № 6/06.11.2023 г. с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, парк „Княз-Борисова градина“, представляващ обект „Трите дансинга“, заедно със съществуващи постройки, с целогодишен режим на ползане – до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) години“

06.11.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

30.10.2023

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 28. СУ „Алеко Константинов”

23.10.2023

Район ”Витоша” удължава срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за обществено хранене – кафе – сладкарница

20.10.2023

2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ обявява конкурс с предмет: “Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи ученически бюфети, разположени в сгради за образование на 2. СУ „Акад. Ем. Станев“ (гр. София, ул. „Ген. Суворов“ № 36, за срок от 4 (четири) г."

20.10.2023

Район "Люлин" обявява конкурс за: "Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост – помещения, за срок от 5 (пет) години“

20.10.2023