Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от имоти – публична общинска собственост, за организиране на столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Надежда“

01.06.2023

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на нежилищен недвижим имот, едноетажна сграда, за търговия – частна общинска собственост, находяща се на територията на с. Мировяне, район „Нови Искър“

30.05.2023

Район „Панчарево“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 10,60 кв. м, с конкурсно условие – за магазин за детски стоки

26.05.2023

МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, находящ се в блок 6, ет. 4 на лечебното заведение, с адрес: Гр. София, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67-А, за извършване на медицинска дейност, неконкурираща медицинските дейности на МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД

25.05.2023

МБАЛ „Княгиня Клементина”– София ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, състоящ се от две помещения, на първи етаж на сградата – за извършване на изследвания с ЯМР

23.05.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект за обществено хранене, със застроена площ (ЗП) от 165,00 кв. м​​​​​​​, находящо се в с. Мрамор

23.05.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.1055.1.6 със застроена площ (ЗП) от 51,10 кв. м, по KKКР на с. Мрамор, с конкурсно условие – за аптека

22.05.2023

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящи се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава“ № 2, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, за разполагане на мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед и машина за вода и напитки

19.05.2023

Район „Оборище“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – тоалетна, с идентификатор 68134.405.115.1.17, с площ от 21,53 кв. м, намиращ се в пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“ с идентификатор 68134.405.115.1, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“

19.05.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

19.05.2023