145. ОУ „Симеон Радев“, район “Младост”, удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово хранене

07.06.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, складове), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“ и „Сребърна“

07.06.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“ и в район „Студентски“

07.06.2023

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Симеоново” и „Сребърна”

07.06.2023

Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 3-СО-2023 за продажба на правото на собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в район "Оборище", ул. "Будапеща" № 14

06.06.2023

Район „Люлин” обявява конкурс „За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 532 кв. м, кв. 60 по действащия регулационен план на м. „бул. "Сливница“, заедно с разположените в него три сгради с площ 86 кв. м; с площ 8 кв. м и с площ 54 кв. м, с конкурсно условие – за обществено обслужване

05.06.2023

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем недвижим имот, частна общинска собственост, с административен адрес: Гр. София, Район „Надежда“, ж.к. „Надежда“ - 2 част, ул. „Добри Чинтулов“ № 106, представляващ част с площ 1 500,00 кв. м от поземлен имот

05.06.2023

118. СУ „Акад. Людмил Стоянов“ удължава срока за подаване на оферти за участие в Конкурс за ученическо столово и бюфетно хранене за 118. СУ „Акад. Людмил Стоянов“, гр. София

01.06.2023

„Пазари Запад“ ЕАД обявява конкурс № 01-НТД/2023 г. за отдаване под наем на 2 (два) броя павилиони, разположени на ул. "Йосиф Щросмайер", пред блок № 370

01.06.2023

Район „Подуяне” удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурса за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО, за извършване на търговска дейност

01.06.2023