128. СУ "Алберт Айнщайн" обявява конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене

22.06.2023

"ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

22.06.2023

39. СУ "Петър Динеков" обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене, за срок от 5 години

22.06.2023

Район "Панчарево" обявява провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи със срок на договора до 10 стопански години (считано от 2023/2024 г. стопанска година) за поземлени имоти с площи до 10 дка от общинския поземлен фонд на територията на р-н „Панчарево“

19.06.2023

131. СУ „Кл. А. Тимирязев“, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години

15.06.2023

„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имот: Търговска площ от 1 кв. м, предназначен за поставяне на „Вендинг автомат за пакетирани стоки и безалкохолни напитки“ на партера на "ДКЦ XXX – София" ЕООД – район "Връбница", ж.к. "Обеля-2", ул. 108-ма

15.06.2023

Столична община открива публично оповестен конкурс № 11-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и за срок до 30 г., върху недвижим имот – частна общинска собственост (удължаване на конкурс № 11-СО-2023 г.)

14.06.2023

Район "Овча купел" удължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на два броя павилиони, с предназначение – кафе със санитарен възел и охрана, в поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 111 между бл. № 510 и бл. № 511

13.06.2023

Район „Нови Искър“ удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, помещение за офис, находящо се в административна сграда – кметство с. Житен, с конкурсно условие: за офис

12.06.2023

„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект "Рекламни позиции за монтаж на дигитални РИЕ (рекламно-информационни елементи) в метростанции на Софийското метро

12.06.2023