“ДКЦ V – София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот (обект), находящ в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, за осъществяване на дейност на общопрактикуващи лекари

03.07.2023

Район „Илинден“ открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 45. OУ „Константин Величков“, ж.к. „Света Троица“

29.06.2023

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД, обявява конкурс за определяне наематели на помещения за кабинети

29.06.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

28.06.2023

55. СУ „Петко Каравелов“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти, представляващи части от сгради – публична общинска собственост, с цел осъществяване на ученическо столово хранене за нуждите на 55. СУ ,,Петко Каравелов“

27.06.2023

144. CУ "Народни будители", район „Младост“, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене

27.06.2023

Район „Надежда“ удължава срока за прием на конкурсни документи по Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от имоти – публична общинска собственост, за организиране на столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на СО – район „Надежда“

27.06.2023

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, със специфично конкурсно условие: „за търговска дейност“

26.06.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

23.06.2023

Район „Оборище“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – тоалетна, с идентификатор 68134.405.115.1.17, с площ от 21,53 кв. м, намиращ се в пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“ с идентификатор 68134.405.115.1, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“

23.06.2023