Район „Връбница” удължава с 15 (петнадасет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект, попадащ в урегулиран поземлен имот XIV – „за кметство, културен дом, поща и озеленяване“, кв. 30, с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 19

10.07.2023

Столична община открива публично оповестен конкурс № 4-СО-2023 г. с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

07.07.2023

Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение ​​​​​​​в административната сграда на Кметството на кв. "Горубляне", с конкурсно условие – за офис и склад

06.07.2023

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – едноетажна сграда

06.07.2023

Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, за извършване на медицинска дейност, с предназначение: за общо практикуващ лекар

04.07.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

04.07.2023

„Център за градска мобилност” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на недвижими имоти – паркинги, находящи се в гр. София

03.07.2023

Район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет дни) срока за подаване на оферти за участие в конкус за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 10,60 кв. м, находящ се в едноетажна сграда на ул. “Демокрация“ № 2, с конкурсно условие – за магазин за детски стоки

03.07.2023

“ДКЦ V – София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение № 12, находящо се на сутерен в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8, за осъществяване на дейност за самодейни групи, хоби сдружения и спортни клубове

03.07.2023

“ДКЦ V – София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот (обект), находящ в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, за осъществяване на дейност на общопрактикуващи лекари

03.07.2023