Район "Надежда" обявява процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение към трафопост в ж.к. „Надежда“ – 2. част, за търговска дейност

31.07.2023

Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на триетажна сграда и терен, находящи се в кв. "Княжево", ул. „Войводина могила“ № 136, за частно училище

28.07.2023

Район "Надежда" обявява процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на 6 бр. преместваеми обекти по типов проект и Схема № 10, 11 и 12 (ул. "Ген. Никола Жеков" и ул. "Търговска") в ж.к. "Надежда-4"

28.07.2023

„Пазари Възраждане” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 г., на търговски обекти (павилиони), разположени на Предгаров площад „Ротонда“, собственост на “Пазари Възраждане” ЕАД

28.07.2023

„Диагностично-консултативен център XVII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

27.07.2023

Район "Надежда" обявява процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на 4 бр. преместваеми обекти по схема № 6, одобрена от главния архитект на СО

27.07.2023

„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинети, намиращи се в сградата на Центъра

27.07.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

27.07.2023

​​​​​​​„Топлофикация София“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството (Част от покривно пространство от двуетажна постройка – Помпена станция „Дунав”)

25.07.2023

Столична община открива публично оповестен конкурс № 12-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

24.07.2023