Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен недвижим имот, представляващ част от масивна сграда за търговия, находяща се на територията на кв. "Курило"

10.08.2023

Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок до издаване на разрешение за строеж, но не повече от 5 (пет) години на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, състоящо се от 2 броя функционално свързани помежду си помещения, с конкурсно условие – за „офис и склад“

10.08.2023

„Пазари Възраждане“ ЕАД, град София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството

10.08.2023

Район "Люлин" обявява конкурс за организиране на ученическото столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на района

04.08.2023

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД, обявява конкурс за определяне наематели на помещения за медицински кабинети

03.08.2023

Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 17. СУ „Дамян Груев”

02.08.2023

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: рекламни позиции за монтаж на монитори с рекламно-информационно предназначение в сградата на лечебното заведение

01.08.2023

"Метрополитен" ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на 7728 ± 1% килограма ходови релси тип S49 втора употреба, демонтирани поради износване

01.08.2023

Район "Надежда" обявява процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение към трафопост в ж.к. „Надежда“ – 2. част, за търговска дейност

31.07.2023

Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на триетажна сграда и терен, находящи се в кв. "Княжево", ул. „Войводина могила“ № 136, за частно училище

28.07.2023