Проект на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци (приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет)

Публикуване на: 29.11.2013 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Публикувано на: 29.11.2013 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Милена Баракова, e-mail: so.drtd@mail.bg, тел.: 02/9433617

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по "Финанси и стопански дейност"

Доклад и проект за решение

Проект за приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет

Публикувано на: 29.11.2013 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Милена Баракова, e-mail: so.drtd@mail.bg, тел.: 02/9433617


Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по "Финанси и стопански дейност"

Доклад и проект за решение

Проект за изменение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Публикувано на: 07.11.2013 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Маргарита Проданова, e-mail: mprodanova@sofia.bg, тел.: 02/9810204

Вносител: Ралица Стоянова, секретар на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община.

Публикувано на: 12.09.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Марияна Симеонова,-mail: m.simeonova@sofia.bg, тел.: 02/9377451

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по направление "Финанси и стопанска дейност"

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006 г.

Публикувано на 29.08.2013 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/9433617

Доклад и проект за решение