Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006 г.

Доклад № 9300-359/14.12.2007 г. и проект на решение

Вносител на доклада: Бойко Борисов - кмет на Столична община