Решение № 661 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на нова локализационна единица - жилищен комплекс на територията на СО - Район “Витоша” с името „Синева“

20.07.2023

Решение № 660 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на неименувана улица в Район „Лозенец“ - Столична община с името улица „Борис Карадимчев“

20.07.2023

Решение № 659 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на градина, представляваща ПИ за озеленяване, с идентификатор 68134.902.890 от КККР, находящ се на територията на район „Лозенец“ – Столична община, с името градина „Тбилиси“

20.07.2023

Покана за информационен ден по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

17.07.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 9 (девет) свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ II – 829, 827, 825 „за ЖС“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община, с възложители К. Кожухаров и Д. Геров

14.07.2023

Решение № 588 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с.Лозен на територията на Район „Панчарево“ с името „Иконом Цанко Тотев“

10.07.2023

Решение № 587 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна алея - улица на територията на жилищен комплекс „Яворов“, Район „Средец“ - Столична община на името на проф. арх. Васил Вълчанов

10.07.2023

Решение № 586 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. „Малинова долина“, Район „Студентски“ с името „доц. д-р Димитър Трифонов“

10.07.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци“, в ПИ с идентификатор 68134.1113.176, район „Красна поляна“, Столична община, с възложител „МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП“ ООД

06.07.2023

Съобщение във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект (в СО – район "Панчарево", с. Лозен) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите

06.07.2023