Решение № 603 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г. на СОС за именуване на безименни улици от пътната мрежа на територията на район "Кремиковци"

26.09.2017

Кампанията „Моето здраве“ на пазар „Ситняково”

09.08.2017

Съобщение за разделно събиране на текстилни изделия вече и на пазари „Ситняково”, „Слатина” и „Римска Стена”, благодарение на „Пазари Изток” ЕАД и „Български Червен Кръст”

27.07.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Люлин"

27.07.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" СО

27.07.2017

Construction of cogeneration plant for Heat Only Boilers “Ovcha Kupel”

14.07.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница"

26.06.2017

Заповед СОА17-РД09-622/19.06.2017 г. на Кмета на Столична oбщина за предоставяне на функции по ЗУТ, ЗУО, ЗУЗСО и НПОРИМДЕРДТСО на длъжностни лица от столичната общинска/районна администрация

20.06.2017

Район “Средец” - Съобщение за одобрен подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/

15.06.2017

Решение № 244 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица, находяща се в село Чепинци - район "Нови Искър"

15.05.2017