“Топлофикация София” ЕАД обявява край на отоплителния сезон

30.04.2020

Анкета за проучване броя на родителите с прекратено трудово правоотношение вследствие на извънредното положение

15.04.2020

Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

13.03.2020

Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г., изм. със Заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 г., на кмета на Столична община за създаване на необходимата организация във връзка с разпространението на COVID-19

09.03.2020

Съобщение на публичен изпълнител при ТД на НАП София, дирекция „Събиране“ за провеждане на търг с тайно наддаване

06.12.2019

Покана за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

03.12.2019

Съобщение на МОСВ относно Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“

02.12.2019

Съобщение относно подаване на декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО за 2020 г.

02.10.2019

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК

22.07.2019

Покана за публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2018 година

08.07.2019