Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 12084.2761.2761, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „МАГЕНЕРДЖИ“ ООД

25.06.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова Ванна пещ № 3 и технологична линия към нея, ново пречиствателно съоръжение към новата ванна пещ № 3 - електростатичен филтър с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди, нов Материален цех, обслужващи съоръжения, мрежи и вътрешнозаводска инфраструктура“, на действащата площадка на предприятието „за производствена и складова дейност, трафопост и офиси“, кв. 7, м. НПЗ „Военна рампа – изток“, район „Сердика“, Столична община, с възложител „БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

25.06.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, към складова база с офиси“ в УПИ IV-527, район „Връбница“, Столична община, с възложител „СИТИПАРК ГАМА“ ЕООД

24.06.2024

Столична община съобщава за постъпило обявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов пътен надлез спирка Верила на проектен жп км 18+564,72 по Път 1 и км 18+563,60 по Път 2“ по Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на област София и Софийска област

24.06.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда и трафопост в УПИ I-2649“, кв. 17, м. „Толева махала“, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „АДИФАРМ“ ЕАД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали – пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище Кариерни материали - 4” землище на кв. Гниляне, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: Добавяне на дейности по третиране на отпадък с код 19 10 06 на действаща площадка за съхранение и третиране на отпадъци и увеличаване на площта на същата, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 68134.8275.573, към имоти с идентификатори 68134.8275.597 и 68134.8275.598, район „Кремиковци", Столична община, с възложител „АПОЛО МЕТАЛС“ ЕООД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: „Обособяване на открити и закрити складови площи за съхранение на отпадъци от хартия и пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1136, с. Бусманци, район „Искър“, Столична община, с възложител „УНИТРЕЙД ИМОТИ“ АД

17.06.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1601.2864, район „Студентски“, Столична община, с възложител „КАПИТОЛ БИЛД 2“ ООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: „Подземен резервоар за питейни нужди“ в УПИ I-12 „Напорен резервоар за ВиК съоръжение“ (поземлен имот с идентификатор по КККР 44063.6234.12), м. „Орлова круша“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложител район „Панчарево“ - Столична община, чрез „Резиденшъл парк Лозен“ ЕООД

14.06.2024