АЗ СЪМ ИЗБИРАТЕЛ


КОГА, КЪДЕ, КОЙ И С КАКВИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ? 

Кога и къде гласуваме на изборите за ЕП и на парламентарните избори на 9 юни 2024?

Изборите за членове на ЕП и за народни представители ще се проведат на 9 юни 2024 г., от 7 ч. до 20 ч. Информация за секцията, в която гласува всеки избирател, може да се намери онлайн на страницата на ГРАО.


Кой и с какви документи може да гласува?

Право да избират членове на Европейския парламент от България имат:

     ➢ Всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение, не излежават наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната или друга страна членка на ЕС най-малко 60 дни преди изборния ден (9 март 2024 г.).
     ➢ Граждани на друга страна членка на ЕС, които към изборния ден са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не излежават наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, живели са в България или друга страна членка през последните три месеца и не са лишени от правото си да избират в страната по произход.

Право да избират народни представители в Българския парламент имат български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Българските граждани гласуват с лична карта или зелен паспорт – за родените до 31.12.1931 г. Ако личната карта или паспортът на избирател са с изтекъл срок на валидност, повредени, изгубени или откраднати, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение от МВР, че е в процес на издаване на лични документи.

Гражданите на други държави членки, които желаят да гласуват, могат да го направят с лична карта или международен паспорт и удостоверение за пребиваване.


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ – ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ЗАБРАНИТЕЛНИЯ СПИСЪК

КЪДЕ И КОГА СЕ ПУБЛИКУВАТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ?

Предварителните списъци  част I (на български граждани) се публикуват на интернет страниците на общинските администрации не по-късно от 29 април 2024 г.

Предварителни списъци  част II (на граждани на страни членки на ЕС) се публикуват на интернет страниците на общинските администрации не по-късно от 14 май 2024 г.

Избиратели, спрямо които са допуснати грешки, могат да подадат заявление за отстраняването им не по-късно от 7 дни преди изборния ден (1 юни 2024 г.). Образец на заявлението можете да намерите тук:

      ➢ образец за избори за Народно събрание;
      ➢ образец за избори за членове на ЕП от България.


МОГА ЛИ ДА ГЛАСУВАМ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС?

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес (когато постоянният и настоящият са в различни населени места), трябва да заявят това не по-късно от 25 май 2024 г.

Има две възможности за подаване на заявление:
   ➢ Първата е до съответната общинска администрация – образци може да намерите тук:

    ➢ Втората е през интернет страницата на ГД ГРАО на следния адрес – https://regna.grao.bg/.


АКО ПОПАДНА В СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА (ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК)?

До 29 май 2024 г. всяка община е длъжна да публикува списък на заличените лица (забранителен списък).


ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ:

Ако установим, че сме попаднали в него, можем да подадем заявление (лично в общината/районната администрация или онлайн, през уебстраницата на общината – необходим е електронен подпис), удостоверяващо, че имаме право да гласуваме. Необходимо е да подадем две отделни заявления за всеки вид избор:

       ➢ Образец на заявление за изключване от списъка на заличените лица избори за Народно събрание;
​​​​​​       ➢ Образец на заявление за изключване от списъка на заличените лица избори за членове на ЕП от България.

Общинската/Районната администрация разглежда заявленията незабавно и се произнася с мотивирано решение. Отказ за изключване от списъка на заличените лица се съобщава незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването ѝ с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.


В ИЗБОРНИЯ ДЕН:

Ако в изборния ден установим, че сме попаднали в списъка на заличените лица, имаме право да гласуваме, ако представим удостоверение от общината/района, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването ни в списъка.

За целта е необходимо е подадем отделно заявление за всеки вид избор. След проверка удостоверението се издава от общинската администрация/районната администрация или се дължи мотивиран отказ. След представяне на удостоверение трябва да ни заличат от забранителния списък и всички наши данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на Секционната избирателна комисия по постоянния ни адрес.  

Отказът на Секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред Районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.


УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Ученици и студенти редовно обучение могат да гласуват в населеното място, в което се обучават, ако то е различно от населеното място по постоянния им адрес. За целта е необходимо те да предоставят следните документи на Секционната избирателна комисия:

  1. лична карта;
  2. заверена от учебното заведение за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
  3. декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

ГРАЖДАНИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Кога гражданите имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия?

Избирателите в неравностойно положение, възпрепятствани да гласуват в изборното помещение, могат да заявят желание за гласуване с подвижна избирателна кутия до 25 май 2024 г. общината/районната администрация може да изиска документ от ТЕЛК/НЕЛК, ако приложените документи не са достатъчни.

ВНИМАНИЕ!

Тъй като на 9 юни 2024 г. се провеждат едновременно избори за членове на ЕП и Народно събрание, избирателите, които желаят да участват и в двата вида избори, трябва да подадат 2 заявления:
      ➢ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, Приложение № 30-ЕП;
      ➢ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители, Приложение № 31-НС.

Съответните заявления могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице (пълномощното не е необходимо да е нотариално заверено) в общинската/районната администрация, като същите трябва да бъдат саморъчно подписани и подадени до 25 май 2024 г., по пощата, чрез факс или електронно – през интернет страницата на общинската администрация на адрес https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index  (до кмета на общината/района/кмета на кметството /кметския наместник), съответстваща на постоянния адрес. Общинската администрация приема заявления и на адрес на е-поща psik2024@sofia.bg. Информация за начините за подаване на заявления можете да получите от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден на безплатен телефонен номер 02/ 904 1351.

За да подадете електронно заявленията през Системата за сигурно електронно връчване, е необходимо да притежавате профил в системата (https://edelivery.egov.bg/ )

Когато са подадени поне 10 заявления, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината уведомява Районната избирателна комисия (РИК), която със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Ако избирател в неравностойно положение няма възможност да гласува в изборното помещение и не е успее да подаде заявление в изискуемия срок, все още може да гласува с подвижна избирателна кутия, като заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (3 юни 2024 г.) и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.


Гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия: Подайте заявление до 25 май 2024 г.

На предстоящите избори за членове на Европейския парламент и за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г. гласоподавателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Тази година ще бъдат използвани два избирателни списъка за гласуване.

Заявления могат да бъдат подавани не по-късно от 14 дни преди изборния ден, като използват един от следните начини:
1. Писмено заявление: Попълненото и подписано заявление по образец трябва да бъде подадено до 25 май 2024 г. до съответната районна администрация на Столична община. За български граждани – форма 31-НС, за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз – форма 30-ЕП.
2. Електронно заявление: Можете да подадете електронно заявление без електронен подпис чрез Портала на Столична община за електронни услуги за избори до 25 май 2024 г. След като попълните заявлението, го изпратете на адрес: psik2024@sofia.bg.

Ако не успеете да подадете заявление до 25 май 2024 г., имате възможност да го направите до 3 юни 2024 г., при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Информация за начините за подаване на заявления можете да получите от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден на безплатен телефонен номер 02/ 904 1351.


Столична община организира 14 подвижни избирателни секции за гласуването на избирателите в неравностойно положение на предстоящите избори на 9 юни


За улеснение на гласуването на избиратели в неравностойно положение Столичната община организира 14 подвижни избирателни секции за предстоящите парламентарни и европейски избори на 9 юни 2024 година. Секциите ще обслужват избиратели от следните райони в рамките на трите многомандатни избирателни района:

23-ти многомандатен избирателен район:
  - "Красно село";
  - "Изгрев";
  - "Триадица";
  - "Младост";
  - "Витоша";
24-ти многомандатен избирателен район:
  - "Средец";
  - "Оборище";
  - "Подуяне";
  - "Слатина";
  - "Искър";
25-ти многомандатен избирателен район:
  - "Красна поляна";
  - "Надежда";
  - "Овча купел";
  - "Люлин".

В районите, в които няма образувани подвижни избирателни секции, но има подадени заявления от граждани в неравностойно положение, кметовете са задължени до 3 юни 2024 г. да предоставят информация за желаещите да гласуват. Така тези избиратели ще бъдат включени в списъците за гласуване на мобилните секции.  
Районните администрации с образувани подвижни секции трябва да информират СДВР за адресите на регистрираните избиратели до 4 юни 2024 г. Директорът на СДВР ще изготви специализирани маршрути, които ще се следват от автомобилите, транспортиращи членовете на подвижните секционни комисии.

Важно напомняне: Избирателите в неравностойно положение имаха възможност да заявят желанието си да гласуват чрез подвижна избирателна кутия до 25 май. Ако някои от тях не са успели да подадат своите заявления в срок, все още могат да гласуват по този начин. Те трябва да подадат заявление не по-късно от 5 дни преди изборния ден (03.06.2024 г.), но при условие, че на територията на техния административен район вече е определена подвижна секционна избирателна комисия.

Допълнително на уебсайта на Столична община е публикуван информационен видеоклип, предназначен да помогне на хора със затруднени слух и зрение при упражняване на избирателното право. Видеото може да бъде гледано на следния линк: www.sofia.bg/for-deaf-people
За повече информация и подробности относно изборния процес посетете официалния сайт на Столична община или се свържете с най-близката районна администрация.