СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Съветът по въпросите на социалните услуги към Столична община е създаден с  Решение № 47 на Столичния общински съвет от 27.01.2022 година на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните услуги, във връзка с ал. 2 и с чл. 26, т. 3 – 7 от Закона за социалните услуги и чл. 57, т. 12 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация.

ЦЕЛ:

 1. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
 2. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

 1. Съдейства за провеждане на политиката в областта на социалните дейности, услуги и помощи на територията на СО, чрез методически указания и становища по проекти на документи, касаещи социалната сфера на общинско ниво;
 2. Оказва съдействие и експертна подкрепа за реализираните от общината социални дейности и услуги;
 3. Съдейства и подпомага Столичния общински съвет и кмета на СО при анализиране на потребностите от социални услуги, при разработване на областни стратегии, общински стратегии, програми, планове, проекти, политики, свързани със социални услуги, дейности и помощи и наблюдава тяхното изпълнение чрез индикатори за напредъка и индикатори за постигане на заложените цели;
 4. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
 5. СВСУ в своята дейност си взаимодейства с общинската администрация чрез представителите ѝ;
 6. СВСУ оказва компетентна помощ и дава становища при сезиране от общинската администрация за съдействие съгласно функциите им по повтарящи се жалби и сигнали от граждани, потребители на социални услуги и неправителствени организации и институции в сферата на социалните услуги;
 7. Извършва наблюдение по изпълнението на всички дейности, реализиращи социалната политика на СО;
 8. При покана съдейства за обединяване усилията на държавните и общински органи и организации, както и на неправителствени организации за реализиране на общинската и държавна политика за солидарност и социална закрила на гражданите;
 9. Прави предложения и дава становища относно разрешаване на проблемите на хората в неравностойно положение на територията на СО и напредъка в изпълнението на политиката за тяхната интеграция и резултатите от нея, както и отправя препоръки към държавните и общинските органи и организации и неправителствените организации за нейното подобряване;
 10. СВСУ има право да изисква и да получава информация за дейности по реализиране на социалната политика и предоставяните социални услуги, както и за програми, реализиращи се от дирекциите „Социални услуги за деца и възрастни“ и „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при СО и ОП „Социален патронаж“, заведенията за социални услуги за нуждите на анализа на потребностите от социални услуги;
 11. СВСУ има право да изисква и да получава информация от дирекциите "Социално подпомагане" – за дейността в областта на социалните помощи и социалните услуги;
 12. При установяване на пропуски при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги Съветът уведомява писмено кмета на СО;
 13. В първото тримесечие на всяка календарна година прави отчет за дейността си през предходната година пред кмета на СО и Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика при Столичния общински съвет.
 14. СВСУ обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалните услуги:
 15. Всяка година (и при необходимост) Съветът извършва оценка на нуждите на потребителите на социални услуги в общината.
 16. В зависимост от направената оценка на нуждите СВСУ дава предложения и участва в изготвянето на Годишен план за социалните услуги, прави становища за развитие на социалните услуги и инициативи в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.
 17. СВСУ изпълнява и други функции, възложени от Общинския съвет.

СЪСТАВ:

 1. ​​​​Председател: Минка Йовчева – директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.
 2. Заместник-председател: Галя Йончева – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.
 3. Секретар: Василена Петрова – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.
  Членове:
 4. Красимира Стоядинова – основен член – главен инспектор – началник на 02 сектор „Организация и контрол на териториална полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ – СДВР, и Ваня Цонкова – резервен член – старши инспектор – началник 02 група „Детска престъпност“ на 08 сектор към отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ – СДВР.
 5. Свилен Пенков – основен член – директор на дирекция „Административноправно, финансово и информационно обслужване“ на Агенцията за хората с уврежданията, и Стефка Захариева – резервен член – главен експерт в дирекция „Пълноправно включване на хората с увреждания“ на Агенцията за хората с уврежданията.
 6. Анелия Апостолова – основен член – старши експерт по приобщаващо образование в Регионално управление на образованието София-град, и Силвия Пеева – резервен член – старши експерт по приобщаващо образование в Регионално управление на образованието София-град.
 7. Веромира Биджева – основен член – главен експерт към Регионална дирекция за социално подпомагане на София-град, и Васка Цветкова – резервен член – главен експерт към Регионална дирекция за социално подпомагане на София-град.
 8. Д-р Елка Георгиева – основен член – началник-отдел „Интегрирана профилактика“, дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Столична регионална здравна инспекция, и Вероника Илиева-Тодорова – главен инспектор в отдел „Интегрирана профилактика“, дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Столична регионална здравна инспекция.
 9. Ваня Кирилова – основен член – държавен експерт от дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ към Държавна агенция за закрила на детето, и Марга Стоянова – резервен член – държавен експерт от дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ към Държавна агенция за закрила на детето.
 10. Проф. д-р Нели Петрова-Димитрова – основен член – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и доц. д-р Росица Симеонова – резервен член – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
 11. Доц. д-р Маргарита Станкова – основен член – Нов български университет, и доц. д-р Екатерина Тодорова – резервен член – Нов български университет.
 12. Мариана Тасева – основен член – заместник изпълнителен директор ресор „Социални и интегрирани услуги“ на фондация „За Нашите Деца“, и д-р Силвия Василева – резервен член – заместник-председател на фондация „Здраве и социално развитие“.
 13. Миряна Сирийски – основен член – програмен директор на фондация „Светът на Мария“.
 14. Мария Масалджиева – основен член – представител на фондация „Глобална инициатива в психиатрията“, и Елена Иванова – резервен член – представител на фондация „Глобална инициатива в психиатрията“.
 15. Вяра Границка – основен член – експерт в сдружение „Каритас България“, и Теодора Колева – резервен член – експерт във „Фондация за социална промяна и включване“.
 16. Христина Мишева – основен член – майка на дете с увреждания – ползвател на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет аутистичен спектър)", и Ива Младенова – резервен член – ползвател на социалната услуга Дневен център „Светове“ – фондация „Светът на Мария“.
 17. Димитричка Димитрова – основен член – ползвател на социалната услуга Дом за стари хора „Дълголетие“.

ЗА КОНТАКТИ:

Заместник-председател: Галя Йончева;
Секретар на Съвета: Василена Петрова;
телефон: 02/8035 926.