ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Back Център за обществена подкрепа "Щастливо детство"


Адрес: ул. „Гюешево“ 21
Ръководител: Кирил Кирилов
Телефон: 02/980 70 58
Електронен адрес: www.detebg.org

Центърът се управлява от Фондация "За Нашите Деца". 

Капацитет: 50 места

Целевата група на Центъра е:

 • деца с трудности в развитието;
 • деца с увреждания;
 • деца със специални потребности;
 • деца в риск от отпадане от образователната система;
 • деца, свързани с процеса на деинституционализация;
 • деца, ползващи дневна грижа;
 • деца под закрила;
 • деца, имащи проблеми в адаптацията (осиновени, реинтегрирани);
 • деца, имащи потребности от изграждане на умения за самостоятелен живот и социална интеграция;
 • деца от резидентна грижа;
 • деца и семейства в риск – социално и психологическо консултиране;
 • оценяване но СРО;
 • деца на семейства в конфликт при развод/раздяла;
 • приемни родители; 
 • кандидат-осиновители, оценка на мотивацията;
 • деца с поведенчески проблеми;
 • недоносени деца;
 • деца с ниско тегло; 
 • новородени от рискови семейства;
 • новородени от рискови общности;
 • деца, настанени в болнични заведения;
 • специалисти, пряко работещи с деца – медицински специалисти, педагози и др;
 • биологични, осиновителни  и семейства на роднини и близки, имащи затруднения в грижите за детето.

Работи се по следните програми:

 • Програма „Интегрирани социалноздравни услуги за деца в ранна детска възраст“;
 • Програма „Комплексна подкрепа за успешно интегриране в образователната система на деца със специфични потребности и  деца под закрила"; 
 • Програма „Семейно консултиране със специализирана насоченост“;
 • Програма „Ранно детско развитие – развитийни дейности за деца в риск“;
 • Програма „Повишаване качеството на интеграция в образователната система на деца със специфични потребности и деца под закрила“.