Становище на дирекция „Образование“ и дирекция „Здравеопазване“ на СО по сигнал от НИККИОС

10.07.2018

График за работа на общинските детски градини през летния период

30.05.2018

Писмо от зам.-кмета на Столична община доц. д-р Т. Чобанов, във връзка с приема на деца с хронични заболявания чрез ИСОДЗ

23.05.2018

Писмо до директорите на столичните училища, относно приема на ученици в първи клас

23.05.2018

Заповед и Протокол от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

22.05.2018

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за обезпечаване на училищни извънкласни дейности, свързани с проверка на писмени работи от олимпиади и състезания

25.04.2018

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

25.04.2018

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за издръжка на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища

25.04.2018

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини

25.04.2018

Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2018 г.

22.03.2018