Протокол № 4 от 03.09.2020 г. от заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

01.10.2020

Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19

09.09.2020

Правила за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

01.09.2020

Промени във въведените мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01 юли 2020 г.

25.08.2020

Техническа профилактика на Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата

06.08.2020

Протокол № 3 от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА20-РД91-93/26.03.2020 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища и кметове на райони

30.07.2020

Обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Конкурсна процедура 33.19-2020

22.07.2020

Прекратяване на дейността на работната група към дирекция „Образование“ за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата

17.07.2020

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни , стопанисвани от директорите на общински училища на територията на Столична община за 2020 година

01.07.2020

Протокол № 1/28.05.2020 г. и Протокол № 2/04.06.2020 г. от заседания на комисията, назначена със Заповед № СОА20-РД91-93/26.03.2020 г. на кмета на Столична община

19.06.2020