Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини

03.05.2019

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за издръжка на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища

03.05.2019

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за обезпечаване на училищни извънкласни дейности, свързани с проверка на писмени работи от олимпиади и състезания

03.05.2019

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и малка детска градина през 2019 година

03.05.2019

Уточнение относно разпределението на кандидатстващите деца за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година в първа група

17.04.2019

Представяне на оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца при прием на деца в първи клас

17.04.2019

Предоставяне на оригинални документи за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища

28.03.2019

Предоставяне на оригинали на необходимите документи за прием на деца в общинските детски градини, подготвителните групи в общинските училища и в първи клас

28.03.2019

Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2019 г.

19.03.2019

Протокол № 6 от 08.11.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

05.12.2018