Правила за условията и реда за предоставяне на средства за обезпечаване на училищни извънкласни дейности, свързани с проверка на писмени работи от олимпиади и състезания

03.05.2019

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и малка детска градина през 2019 година

03.05.2019

Уточнение относно разпределението на кандидатстващите деца за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година в първа група

17.04.2019

Представяне на оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца при прием на деца в първи клас

17.04.2019

Предоставяне на оригинални документи за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища

28.03.2019

Предоставяне на оригинали на необходимите документи за прием на деца в общинските детски градини, подготвителните групи в общинските училища и в първи клас

28.03.2019

Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2019 г.

19.03.2019

Протокол № 6 от 08.11.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

05.12.2018

Протокол от 23.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейните

06.11.2018

Протокол от 19.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за дофинансиране на отоплението на училищата и детските градини

06.11.2018